منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

-----------------
ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

1- پایبندی به اصول اخلاقی در ارتباطات فردی و سازمانی با تاکید بر تعهد ، صداقت و صراحت.

2- ارزش نهادن به اصول حرفه ای در تولید و جلب رضایت و اعتماد مشتریان.

3- ارتقای فرهنگ مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری سازمانی.

4- ارتقای دانش و توسعه تجربه سازمانی به عنوان دستاوردهای اصلی گروه و اشتراک آنها با همکاران ، پیمانکاران و شرکاء و همه طرفهای ذینفع در چار چوب ضوابط مجاز سازمان.

5- ارزشگذاری بر وقت شناسی و تلاش بیوقفه برای انجام به موقع فعالیتها و تعهدات در کنار احترام به حقوق و وقت مشتریان.

6- کاربری بهینه منابع و امکانات از طریق حذف امور و تشریفات غیر ضروری جهت رسیدن به بالاترین سطوح بهره وری.

7- درک نقش کلیدی رضایت مصرف کنندگان در نیل به اهداف سازمانی و در اولویت قرار دادن این اصل در تمام فرآیند تولید.

8- مطمئناٌ موفقیت مادی مورد توجه است ولی ما آن را وسیله ای برای تامین هدفی گسترده تر که ارائه کالا مطابق با اهداف ملی می باشد می دانیم.

9- اتخاذ سیاستهای مشتری مدار بعنوان بستر تعالی.

10- ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف بعنوان رمز بقا در بازار رقابتی امروز